Lid worden

Lid worden van Dynamica kan heel eenvoudig. Lees onderstaande informatie door en vul vervolgens de benodigde gegevens in op het aanmeldformulier.
Proeftrainingen
Het is mogelijk om een gedurende een maand een aantal trainingen mee te maken. Neemt u hierover contact op met de ledenadministrateur of kijk op deze pagina voor info jeugd
 
Overschrijving
Wie lid wil worden van een andere atletiekvereniging dient een overschrijvingsformulier bij de nieuwe vereniging aan te vragen. Als aan alle verplichtingen (voornamelijk contributies en bondsgeld) is voldaan, stemt onze vereniging in met de overschrijving. De kosten hiervoor bedragen € 10,55.
 
Contributie

De contributie bedraagt per 1 januari 2020

Categorie

Contributie per maand

 

Pupillen (t/m 11 jaar)

€ 8,50

Incl. wedstrijdlicentie

Junioren (12 t/m 18 jaar)

€ 9,50

Incl. wedstrijdlicentie

Senioren

€ 8,80

Excl. wedstrijdlicentie

Senioren triatleten (incl. zwemmen)

€ 16,60

Excl. wedstrijdlicentie

Nordic Walking/gastleden/donateurs

€ 4,70

Excl. wedstrijdlicentie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Inschrijfgeld
Bij het lid worden van de vereniging wordt een eenmalig inschrijfgeld gevraagd van € 15,40. Dit inschrijfgeld wordt door de vereniging afgedragen aan de Atletiek Unie.

Bondscontributies 
Ieder lid van Dynamica is verplicht lid van de atletiekunie. De bondscontributie (niet te verwarren met de wedstrijdlicentie) bedraagt voor 2020: pupillen 15,30, junioren, 16,15 en senioren/nordic walking 17,45. Vanaf 1 oktober is voor dat jaar ¼ deel van de bondscontributie verschuldigd.

Wedstrijdlicenties 
Wanneer je wedstrijden wilt lopen dan is een wedstrijdlicentie nodig. Bij pupillen en junioren is de wedstrijdlicentie in de contributie verwerkt. De bondscontributie en eventuele wedstrijdlicentie worden jaarlijks automatisch geïncasseerd. Belangrijk hierbij is dat wie lid is op 1 januari van een jaar, de volle jaarcontributie betaald. De kosten van de wedstrijdlicentie voor senioren bedraagt voor 2020 € 23,55. Vanaf 1 oktober is voor dat jaar ¼ deel van de wedstrijdlicentie verschuldigd.
Opzeggingen voor het volgende jaar dienen altijd voor 25 november te geschieden. Indien de opzegging later dan 25 november wordt ontvangen en de atletiekunie de bondscontributie en/of wedstrijdlicentie voor het volgende jaar toch in rekening brengt zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen.

Nederlandse Triatlon Bond
Wanneer u aan triatlons, run-bike-run’s en/of zwemlopen wilt deelnemen dient u in het bezit te zijn van een NTB-licentie. Informatie hierover vind u op de website van de NTB.

Betalingen
Alle betalingen geschieden via automatische-incasso en worden omstreeks het einde van de maand automatisch afgeschreven. Bondscontributies worden in de maand januari tegelijk met de normale contributie geïncasseerd of bij inschrijving. Wedstrijdlicenties worden in februari geïncasseerd of bij inschrijving.

Gezinscontributie
Drie of meer leden uit één gezin, mits allen wonende op hetzelfde adres, hoeven tezamen per jaar slechts maximaal € 211,20 aan verenigingscontributie te betalen. Aanvankelijk betalen alle gezinsleden de normale maandelijkse contributie. In december van elk jaar kan bij de ledeadministratie een verzoek worden ingediend, vergezeld van een berekening van de betaalde bedragen in het betreffende kalenderjaar, om het teveel betaalde terug te ontvangen.

Van deze regeling zijn uitgesloten: zwemcontributies, eventuele incassokosten en de kosten voor eventuele licenties, evenals de lidmaatschapskosten voor de Atletiekunie en/of NTB en de inschrijvingskosten.

Medisch
Atleten die geblesseerd zijn kunnen – op voordracht van de trainer – een consult aanvragen bij Fysiotherapie & Trainingen van Anton Engels. Daarna is de atleet verplicht naar de huisarts te gaan.
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Dynamica hanteert als beleid dat alle trainers, hulpouders en bestuursleden in het bezit zijn van een VOG. Een VOG dient periodiek (ongeveer eens in de 5 jaar) te worden vernieuwd. Voor vragen hierover, of bij grensoverschrijdend gedrag, is de vertrouwenspersoon beschikbaar.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van Dynamica kan op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. (b.v. opzegging in augustus, einde lidmaatschap 30 september). 
Opzegging kunnen worden gericht aan ledenadministratie@dynamica-sport.nl