Kantine Commissie

Beheerder: Anton Vael

Email: Kantine Commissie

Kantinecommissie Dynamica  

 • zorgt voor een verantwoord gebruik van de kantine 
 • doet aan het bestuur voorstellen voor de verkoopprijzen 
 • zorgt voor een adequate bezetting door vrijwilligers 
 • ziet erop toe dat de kantine regelmatig wordt schoongemaakt
 • zorgt voor onderhoud van de koffieautomaat en overige apparaten
 • onderneemt actie ingeval van storingen of mankementen
 • zorgt voor de inkoop van het assortiment 
 • zorgt voor voldoende wisselgeld
 • zorgt voor een tijdige afdracht van inkomsten aan de penningmeester
 • is aanspreekpunt met betrekking tot de kantine
 • regelt de verhuur van de kantine aan derden
 • zorgt ervoor dat vrijwilligers worden geïnformeerd over gewijzigde regelgeving
 • overlegt periodiek met alle kantinevrijwilligers

 

HUISREGELS CONFORM DE DRANK- EN HORECAVERGUNNING
Alcohol wordt geschonken op de volgende tijden: maandag  tot en met vrijdag: tussen 17.30 en 22.30 uur Bij activiteiten in het weekend:  tussen 15.00 en 24.00 uur

 • Wanneer tijdens deze schenktijden 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 
 • Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende drank verstrekt. Bij twijfel wordt naar een ID gevraagd. 
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het sportpark. 
 • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is. 
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken op andere plaatsen dan de kantine of het terras. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan trainer, juryleden en begeleiders tijdens de uitoefening van hun functie, of aan chauffeurs van atleten. 
 • Barvrijwilligers zijn verplicht de drank- en horecawet na te leven en de gedragsregels van Dynamica te respecteren. 
 • Klachten over de toepassing hiervan kunt u richten aan het bestuur; 

Secretaris ADSV Dynamica
secretaris@dynamica-sport.nl

Januari 2014