Privacyverklaring

Privacy Policy

ADSV Dynamica hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ADSV Dynamica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ADSV Dynamica zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door ADSV Dynamica verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden omtrent het lidmaatschap/contributie;
 • Publicatie wedstrijdgegevens/-verslagen;
 • Registratie bij de Atletiekunie en/of de NTB; 
 • Communicatie met betrekking tot de wedstrijden, trainingen en evenementen;
 • Communicatie met betrekking tot het lidmaatschap, zoals (maar niet beperkt tot) de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering;
 • Communicatie met betrekking tot vrijwilligerswerk.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het lidmaatschap van ADSV Dynamica.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ADSV Dynamica de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Geslacht;
 • Rekeningnummer en –houder t.b.v. automatische incasso;
 • Aanvullende opmerkingen.

Uw persoonsgegevens worden door ADSV Dynamica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ADSV Dynamica verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijvingsformulier lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ADSV Dynamica de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ADSV Dynamica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-   Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door ADSV Dynamica verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst;

- Registratie in de administratie;

- Communicatie met betrekking tot vrijwilligerswerk.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ADSV Dynamica de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ADSV Dynamica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men vrijwilliger is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers

Persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers worden door ADSV Dynamica verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Opmaken startlijsten wedstrijd;

-          Opmaken uitslagen wedstrijd;

-          Inning inschrijfgelden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijfformulier wedstrijden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ADSV Dynamica de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Categorie;
 • Woonplaats;
 • Lidmaatschap vereniging;
 • Wedstrijdlicentie;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ADSV Dynamica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode tot na afloop van de wedstrijd en na inning inschrijfgelden. Voor uitslagen geldt dat deze in ieder geval worden gepubliceerd op onze eigen website en via www.atletiekzeeland.nl. Uitslagen kunnen tevens worden verwerkt in statistieken en ranglijsten. Deze gegevens worden bewaard, waarbij iemand altijd het recht van verwijdering heeft (zie ook hierna ‘Rechten omtrent uw gegevens’).  

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door ADSV Dynamica verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van (maar niet beperkt tot) nieuwsbrieven;

- Uitnodigingen voor evenementen en/of bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ADSV Dynamica de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Organisatie/bedrijf

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens

 

-          Contactpersoon

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ADSV Dynamica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men als een sponsor met ADSV Dynamica verbonden is.

Social Media

ADSV Dynamica gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en vrijwilligers van de vereniging, maar ook met derden. Het doel is om informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. ADSV Dynamica volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter. ADSV Dynamica  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, ADSV Dynamica (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. ADSV Dynamica is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met ADSV Dynamica via Secretaris@dynamica-sport.nl.

Foto’s

Het komt regelmatig voor dat op en rond het terrein van ADSV Dynamica, evenals bij wedstrijden daarbuiten, foto’s worden gemaakt van wedstrijden en andere evenementen. Op deze foto’s kunnen leden en derden herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of Social Media kanalen zoals (maar niet beperkt tot) Facebook en Twitter. Mocht u bezwaren hebben tegen een (of meerdere) van u of uw minderjarige kinderen (tot 16 jaar) gepubliceerde foto(‘s) op een van deze platforms, kunt u contact op nemen met het bestuur van ADSV Dynamica via Secretaris@dynamica-sport.nl. Wij zullen deze foto(‘s) dan zo spoedig mogelijk van al onze kanalen verwijderen.  

Op foto’s gemaakt en gepubliceerd door derden, heeft ADSV Dynamica geen controle en daarvoor zijn wij dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij wijzen erop dat publicatie van foto’s op internet alleen mag als daarvoor toestemming bestaat van de personen op de foto.

Regelmatig komt het voor dat tijdens wedstrijden een fotograaf wordt ingeschakeld om foto’s te maken van de betreffende wedstrijd. Bij inschrijving als lid respectievelijk bij inschrijving voor een specifieke wedstrijd wordt uw toestemming gevraagd voor publicatie van foto’s door een (ingehuurde) officiële fotograaf via de kanalen van die fotograaf. Mocht u desondanks bezwaren hebben tegen een (of meerdere) van u of uw minderjarige kinderen (tot 16 jaar) gepubliceerde foto(‘s) door deze fotograaf, dan kunt u contact op nemen met de betreffende fotograaf dan wel het bestuur van ADSV Dynamica via Secretaris@dynamica-sport.nl.

Let op: binnen ADSV Dynamica is het niet toegestaan foto’s en/of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij (waar nodig) gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van inschrijvingen voor wedstrijden;

-          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-          Het hosten van de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ADSV Dynamica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ADSV Dynamica van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

ADSV Dynamica

Sportlaan 10-14

4387 PM

Vlissingen

Secretaris@dynamica-sport.nl