Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van onze vereniging. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, ieder lid heeft een stem. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). 

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. 

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

 •  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 •  Jaarverslag van het bestuur (wat heeft de vereniging gedaan in het afgelopen jaar);
 •  Verslag van de penningmeester;
 •  Verslag van de kascommissie;
 •  Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
 •  Vaststelling van de contributies;
 •  Vaststelling van de begroting;
 •  Benoeming bestuursleden;
 •  Rondvraag.

Naast bovenstaande agenda kunnen er nog een aantal andere punten besproken worden:

 • Het chargeren en dechargeren van bestuursleden. 
 • Het wijzigen van de samenstelling van commissies.
 • Het installeren en beëindigen van commissies.
 • Het behandelen van moties.
 • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR). 
 • Wijzigingen van de statuten.  

Een vaak gehoord adagium is dat de vergadering het hoogste orgaan van de vereniging is, dit beginsel is echter achterhaald. Sinds het Aurora arrest van 19 februari 1960 wordt aangenomen dat de vergadering en het bestuur beide gelijkwaardige organen van een rechtspersoon zijn, die beide hun eigen bevoegdheid hebben. 

Het bestuur is belast met het dagelijks beleid van de vereniging (en dit is dan ook voorbehouden aan het bestuur), 

De vergadering is enkel belast met besluiten aangaande het voortbestaan en de organisatie van de vereniging, zoals:

 • statutenwijzigingen; benoemen en ontslag van bestuursleden; wijzigen en aannemen van huishoudelijke reglementen; toetreding en royement van leden; goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen.

 

Kascommissie 

De kascommissie brengt tijdens de Algemene ledenvergadering zijn verslag uit over het al dan niet in orde zijn van de financiën. Dit is meestal een advies aan de Algemene ledenvergadering om de rekening en verantwoording goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 

 

Zie voor meer informatie de statuten en het huishoudelijk reglement.